Zapytanie ofertowe

with Brak komentarzy

Wacławice, 03.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Wacławice 39
37-717 Kaszyce
tel. + 48 16 671 20 71

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wacławicach – Etap II, obejmująca modernizacje systemu grzewczego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
5. Jeżeli w którejkolwiek części zapytania, jego załącznikach lub dokumentacji projektowej użyto pojęć określających znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 40 dni od daty podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia,
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Wacławice 39, 37-717 Kaszyce, do dnia 10 września 2018r. do godz. 12.00. Liczy się termin wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10 września 2018r., a wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone przez Zamawiającego poprzez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.waclawice.przemyska.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.waclawice.przemyska.pl
2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia 10 października 2018r.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Ks. Andrzej Stopyra pod numerem telefonu + 48 573126307

IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia.
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Ks. Andrzej Stopyra
Proboszcz Parafii