Zapytanie ofertowe

with Brak komentarzy

Wacławice, dnia 30.10.2017r.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Wacławice 39
37-717 Kaszyce Orły
tel. + 48 16 671 20 71

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Wacławice 39
37-717 Kaszyce Orły
tel. + 48 16 671 20 71

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku kościoła w Wacławicach polegająca na wymianie stolarki okiennej i będzie obejmować wymianę konstrukcji, montaż, demontaż oraz obróbki i malowanie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 40 dni od daty podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia,
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) podpisana czytelnie przez wykonawcę.

3. Do formularza ofertowego należy dołączyć zaparafowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Wacławice 39, 37-717 Kaszyce, do dnia 06 listopada 2017r. do godz. 12.00. Liczy się termin wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06 listopada 2017r., a wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone przez Zamawiającego poprzez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.waclawice.przemyska.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.waclawice.przemyska.pl
2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia 06 listopada 2017r.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Ks. Andrzej Stopyra pod numerem telefonu + 48 573126307

IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia.
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Ks. Andrzej Stopyra
Proboszcz Parafii